Specjalności MDP, Dystynkcje MDP IND 60x30mm

6,00 zł
SKU
Spec-mdp
Specjalności MDP, Dystynkcje MDP IND 60x30mm
Specjalności MDP, Dystynkcje MDP IND 60x30mm Specjalności MDP, Dystynkcje MDP IND 60x30mm Specjalności MDP, Dystynkcje MDP IND 60x30mm Specjalności MDP, Dystynkcje MDP IND 60x30mm Specjalności MDP, Dystynkcje MDP IND 60x30mm Specjalności MDP, Dystynkcje MDP IND 60x30mm Specjalności MDP, Dystynkcje MDP IND 60x30mm Specjalności MDP, Dystynkcje MDP IND 60x30mm Specjalności MDP, Dystynkcje MDP IND 60x30mm Specjalności MDP, Dystynkcje MDP IND 60x30mm Specjalności MDP, Dystynkcje MDP IND 60x30mm Specjalności MDP, Dystynkcje MDP IND 60x30mm Specjalności MDP, Dystynkcje MDP IND 60x30mm Specjalności MDP, Dystynkcje MDP IND 60x30mm Specjalności MDP, Dystynkcje MDP IND 60x30mm Specjalności MDP, Dystynkcje MDP IND 60x30mm Specjalności MDP, Dystynkcje MDP IND 60x30mm Specjalności MDP, Dystynkcje MDP IND 60x30mm Specjalności MDP, Dystynkcje MDP IND 60x30mm Specjalności MDP, Dystynkcje MDP IND 60x30mm

Specjalności MDP, Dystynkcje MDP 60x30mm
Rozmiar: 60 x 30 mm

ZESTAW SPECJALNOŚCI POŻARNICZYCH DLA MDP

9 lutego 2006 roku, na posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP, przyjęto regulaminy zdobywania specjalności pożarniczych MDP. Specjalności zdobywa się indywidualnie i samodzielnie. Specjalności można zdobywać podczas codziennej pracy w drużynie oraz podczas pobytu na obozie lub zimowisku pożarniczym. Przed podjęciem decyzji należy zapoznać się z wymaganiami poszczególnych specjalności i przemyśleć, w jaki sposób będzie można je zdobyć.
W czasie zdobywania specjalności można korzystać z rady dowódcy drużyny, opiekuna, a także korzystać z książek lub fachowych czasopism. Po zaliczeniu - spełnieniu wszystkich wymagań dla zdobycia danej specjalności należy przekazać dowódcy drużyny wypełnioną kartę próby specjalności. O przyznaniu specjalności decyduje rada drużyny lub rada obozu - zimowiska. Fakt zdobycia specjalności wpisuje się do legitymacji członkowskiej MDP.
Oznakę - plakietkę zdobytej specjalności nosi się na prawym rękawie munduru wg następujących zasad: w przypadku zdobycia jednej specjalności - umieszcza się ją na środku ramienia, 5 cm poniżej wszycia rękawa, w przypadku zdobycia dwóch specjalności umieszcza się je obok siebie, w jednym rzędzie 5 cm poniżej wszycia rękawa, w przypadku zdobycia kolejnych specjalności stosuje się zasadę, że każda z nich jest umieszczana symetrycznie, poniżej w następnych rzędach (po 2 w rzędzie - w poziomie), najbliżej wszycia rękawa nosi się oznaki specjalności grupy młodszej.
Dopuszcza się możliwość tworzenia własnych specjalności, uwzględniających potrzeby drużyny i środowiska lokalnego (np. ratownik wodny, krajoznawca, informatyk). Specjalności zdobyte przed wprowadzeniem nowego regulaminu zachowują ważność.

KANDYDACI

Florek FLOREK
1. Zapoznał się z postacią św. Floriana - patrona strażaków
2. Poznał ogólną historię ochrony przeciwpożarowej
3. Zebrał pamiątki strażackie i zaprezentował je swoim kolegom
4. Przyglądał się uroczystościom z okazji Dnia Strażaka
5. Uczestniczył w uroczystej akademii zorganizowanej dla strażaków
Wojtek WOJTEK
1. Zainteresował się pracą strażaka
2. Złożył wizytę w JR-G PSP albo OSP
3. Zadawał pytania z zakresu pożarnictwa strażakowi pełniącemu służbę
4. Namalował rysunek, napisał krótkie opowiadanie lub zaprezentował krótką rymowankę
przedstawiającą pracę strażaka
5. Przeczytał lub poprosił o przeczytanie książki "Jak Wojtek został strażakiem?"
Strażak Sam STRAŻAK SAM
1. Oglądał przebieg zawodów sportowo-pożarniczych lub ćwiczeń do nich
przygotowujących
2. Potrafi rozwinąć wąż pożarniczy W-25 i W-52
3. Wie, jak wygląda prądownica i do czego służy
4. Potrafi założyć hełm MDP wraz z pasem i toporkiem
5. Pomagał przy konserwacji drobnego sprzętu pożarniczego
Żarek ŻAREK
1. Zna ogólne warunki powstawania pożaru
2. Nazywa podstawowy sprzęt gaśniczy będący na wyposażeniu straży
3. Wie, w jaki sposób zabezpieczyć ognisko oraz jak je zagasić
4. Wymyślił hasła i ostrzeżenia o tematyce przeciwpożarowej

ISKIERKI

Łącznik Zwiadowca ŁĄCZNIK ZWIADOWCA
Wiedza:
1. Zna sposoby łączności wykorzystywane w czasie działań ratowniczo-gaśniczych przez
OSP i PSP.
2. Wie, co oznaczają skróty OSP, JOT, MDP, Z OSP RP, GCR, PSP, JRG, CPR, KSRG,
WSKR.
3. Zna sposoby i urządzenia służące do alarmowania straży pożarnych i mieszkańców
o grożącym niebezpieczeństwie.
4. Zna rodzaje materiałów palnych i niepalnych występujących w różnego rodzaju
budynkach (mieszkalnych, biurowych, szkolnych itp.).
Umiejętności:
1. Umie powiadomić w prawidłowy sposób odpowiednie służby ratownicze o zaistniałym
zagrożeniu.
2. Umie zastosować i pokazać znaki gestowe stosowane w czasie akcji ratowniczo-
gaśniczych przez straże pożarne. Umie nawiązać łączność przy pomocy radiotelefonu.
3. Umie przekazywać rozkazy lub polecenia szybko i prawidłowo osobom, do których są
skierowane.
4. Umie prawidłowo zachować się w przypadku zauważenia zagrożenia pożarowego.
Znawca zasad przeciwpożarowych. ZNAWCA ZASAD PRZECIWPOŻAROWYCH
Wiedza:
1. Wie, jakie są najważniejsze przyczyny powstawania pożarów, wie, co sprzyja
rozprzestrzenianiu się pożarów, zna zagrożenia ekologiczne.
2. Wie, jakie zasady przeciwpożarowe obowiązują na terenach leśnych
i w gospodarstwach rolnych.
3. Wie, jaki sprzęt podręczny powinien się znajdować w gospodarstwach rolnych, szkole
i w budynkach mieszkalnych.
4. Wie, jak prawidłowo użytkować urządzenia elektryczne, grzewcze i gazowe.
Umiejętności:
1. Umie wskazać miejsca szczególnego zagrożenia pożarowego na terenie swojej
miejscowości lub miejsca pobytu.
2. Umie prawidłowo wybrać i przygotować miejsce na rozpalenie ogniska.
3. Umie posługiwać się sprzętem gaśniczym znajdującym się w gospodarstwie rolnym
i szkole.
4. Umie wskazać miejsca i sytuacje, w których sprawcami pożaru mogą być dzieci.
Pomocnik strażaka. POMOCNIK STRAŻAKA
Wiedza:
1. Zna oznakowanie funkcyjnych w OSP i MDP oraz stopnie funkcjonariuszy PSP
2. Wie, co wchodzi w skład i do czego służy uzbrojenie osobiste strażaka.
3. Wie, jakie czynności wykonują strażacy OSP po ogłoszeniu alarmu.
4. Wie, jaki sprzęt znajduje się na wyposażeniu miejscowej OSP i do czego służy.
Umiejętności:
1. Umie prawidłowo założyć uzbrojenie osobiste strażaka.
2. Umie prawidłowo sprawiać węże i armaturę pożarniczą.
3. Umie pomóc w konserwacji sprzętu pożarniczego i prawidłowym ułożeniu sprzętu
w magazynie i na samochodzie bojowym.
4. Brał udział w ćwiczeniach i zawodach sportowo-pożarniczych dla MDP.
5. Umie wykonać podstawowe elementy musztry.
spr08.jpg (3766 bytes) SPECJALISTA PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO
Wiedza:
1. Wie, jaki sprzęt zaliczamy do podręcznego sprzętu gaśniczego.
2. Wie, do czego służą poszczególne rodzaje podręcznego sprzętu gaśniczego.
3. Wie, jaki sprzęt gaśniczy powinien znajdować się w gospodarstwie rolnym.
4. Wie, jak obsługiwać podręczny sprzęt gaśniczy.
Umiejętności:
1. Umie zastosować w razie potrzeby podręczny sprzęt gaśniczy.
2. Umie wskazać miejsca pobierania wody do celów gaśniczych w swojej miejscowości
lub miejscu pobytu.
3. Umie odróżnić rodzaje gaśnic i wskazać do gaszenia jakich rodzajów pożarów służą.
4. Umie odróżnić sprzęt służący do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem.

PŁOMYKI

Ratownik RATOWNIK
Wiedza:
1. Zna adres i telefon pogotowia ratunkowego, lekarza rejonowego, najbliższego szpitala,
potrafi wezwać lekarza do wypadku i przekazać dyspozytorowi potrzebne informacje.
2. Zna zawartość apteczki oraz przydatność znajdujących się w niej środków, wie gdzie
Jest ona przechowywana w remizie, samochodzie pożarniczym i w szkole.
3. Zna przyczyny i rodzaje oparzeń I, II i III stopnia.
4. Zna sposoby ratowania i udzielania pierwszej pomocy osobom, które zemdlały, uległy
zatruciu czadem, porażeniu prądem lub piorunem.
5. Zna sposoby ratowania dzieci chorych z pożaru (wie, gdzie należy ich szukać) oraz jak
ratuje się z pożaru zwierzęta domowe i ptactwo.
Umiejętności:
1. Umie przeprowadzić resuscytację, potrafi ją wykonać na fantomie.
2. Umie udzielić pierwszej pomocy w przypadku powstania rany, złamania kończyny,
krwotoku oraz zwichnięcia; potrafi zorganizować opiekę nad chorym do czasu przybycia
lekarza.
3. Umie udzielić pomocy przy oparzeniach, zastosować pozycję boczną ustaloną.
4. Umie zmierzyć puls u osoby poszkodowanej w różnych miejscach ciała.
5. Umie zastosować kilka sposobów przenoszenia osób poszkodowanych (bez pomocy
noszy i na noszach).
Organizator pracy sportowej. ORGANIZATOR PRACY SPORTOWEJ
Wiedza:
1. Zna regulaminy zawodów sportowo-pożarniczych dla młodzieży (regulamin krajowy
i CTIF), wie, jakie występują dyscypliny, potrafi te dyscypliny omówić.
2. Zna przynajmniej 3 gry ruchowe i potrafi je przeprowadzić podczas zbiórki drużyny.
3. Zna kilka popularnych gier sportowych - zabaw zespołowych i indywidualnych, które
można wykorzystać w czasie zbiórek drużyny.
4. Zna zasady bezpieczeństwa, które obowiązują w czasie zbiórek drużyny i w czasie gier
ruchowych oraz ćwiczeń ze sprzętem pożarniczym.
Umiejętności:
1. Zorganizował dla członków swojej drużyny bieg patrolowy z konkurencjami przydatnymi
w pracy strażaka (bieg po równoważni, wchodzenie po drabinie, przeskok przez rów,
próby orientacji, itp..).
2. Potrafi posługiwać się mapą, określić kierunki stron świata za pomocą przedmiotów
terenowych i busoli.
3. Umie naszkicować plan sytuacyjny miejsca, w którym się znajduje lub plan działań
gaśniczych w terenie.
4. Pomagał w zaplanowaniu i przygotowaniu wycieczki dla całej drużyny (rowerowej,
pieszej lub biwaku).
5. Umie planować pracę w drużynie i w sekcji zgodnie z planem pracy drużyny
i regulaminem MDP
Przodownik wyszkolenia pożarniczego. PRZODOWNIK WYSZKOLENIA POŻARNICZEGO
Wiedza:
1. Zna oznakowanie funkcyjnych w OSP i Związku, regulamin MDP i stopnie
funkcjonariuszy PSP.
2. Wie, co wchodzi w skład i do czego służy uzbrojenie osobiste strażaka.
3. Wie, jakie czynności wykonują strażacy OSP po ogłoszeniu alarmu.
4. Wie, jaki sprzęt znajduje się na wyposażeniu miejscowej OSP i do czego służy.
5. Zna zasady prowadzenia działań ratowniczych w natarciu, obronie i osłonie.
Umiejętności:
1. Umie prawidłowo założyć uzbrojenie osobiste strażaka.
2. Umie prawidłowo sprawiać węże i armaturę pożarniczą.
3. Umie pomóc w konserwacji sprzętu pożarniczego,
w prawidłowym ułożeniu sprzętu w magazynie i na samochodzie bojowym.
4. Brał udział w ćwiczeniach i zawodach sportowo pożarniczych dla MDP.
5. Umie wymienić i omówić rodzaje środków gaśniczych wykorzystywanych do gaszenia
pożarów.
Organizator pracy prewencyjnej. ORGANIZATOR PRACY PREWENCYJNEJ
Wiedza:
1. Potrafi omówić skutki pożarów oraz ich wpływ na gospodarkę kraju.
2. Zna przepisy przeciwpożarowe obowiązujące w indywidualnym gospodarstwie rolnym,
na terenach leśnych i w szkole.
3. Potrafi wymienić oraz omówić przyczyny powstawania pożarów wywołanych przez
dzieci i skutki tych pożarów.
Umiejętności:
1. Umie posługiwać się i wykorzystywać w pracy z drużyną nowoczesne środki
audiowizualne, np.: komputer, prezentację multimedialną, film.
2. Wykonał jedną z następujących prac popularyzujących społeczną działalność strażaka
i zagadnienia ochrony przeciwpożarowej w swojej miejscowości: gazetkę ścienną,
plakat, hasło, wywieszkę, ostrzeżenie itp..
3. Brał udział w turnieju wiedzy pożarniczej i konkursach plastycznych organizowanych
przez Związek OSP RP i PSP
4. Przygotował wraz z drużyną wizytę młodszych dzieci w remizie OSP.
5. Brał udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu eliminacji środowiskowych OTWP
w szkole lub w MDP
6. Przygotował plan zbiórki drużyny na temat zapobiegania pożarom i pomagał w jej
przeprowadzeniu.
7. Wykonał przynajmniej dwie prace graficzne ostrzegające przed skutkami lekceważenia
obowiązujących zasad bezpieczeństwa pożarowego.

OGNIKI

Strażak - Technik. STRAŻAK TECHNIK
Wiedza:
1. Zna rodzaje prądownic wodnych i pianowych oraz ich budowę i zastosowanie.
2. Zna zasady zajmowania stanowiska w przypadku natarcia, obrony i osłony.
3. Zna wady i zalety powszechnie stosowanych środków gaśniczych (wody, piany, Co2,
proszków gaśniczych).
4. Wie, jakich materiałów i urządzeń nie można gasić wodą.
5. Wie, na czym polegają różne rodzaje zaopatrzenia wodnego, umie je opisać.
6. Wie, do czego służą i jak zastosować: zbieracz, zasysacz liniowy, wysysacz - injektor, turbopompa, lanca gaśnicza.
Umiejętności:
1. Wziął udział w ćwiczeniach sekcji bojowej w charakterze pomocnika roty i wykazał się
umiejętnością pomagania prądownikowi w operowaniu różnymi prądami wody lub piany.
2. Umie zastosować różne rodzaje prądów gaśniczych wodnych i pianowych w natarciu
na ognisko pożaru.
3. Umie prawidłowo budować linie wężowe główne, gaśnicze, zasilające i ssawne.
4. Umie zebrać wiadomości o stanie zaopatrzenia miejscowości w wodę, ustalić
najdogodniejsze miejsce na ustawienie motopompy oraz wskazać rozmieszczenie
hydrantów.
5. Umie opisać i przedstawić zastosowanie różnych pomp pożarniczych: autopomp,
motopomp, pomp pływających i szlamowych.
6. Umie opisać strukturę jednostek występujących w działaniach bojowych: rota, zastęp,
sekcja, pluton w zależności od obsady samochodu bojowego.
Strażak - Mechanik. STRAŻAK MECHANIK
Wiedza:
1. Zna zasady działania, budowy i obsługi motopompy.
2. Zna rodzaje węży pożarniczych, ich przeznaczenie i sposoby konserwacji.
3. Zna wyposażenie węży tłocznych i ssawnych oraz sprzęt do ich obsługi.
4. Potrafi wymienić środki transportowe używane przez straże pożarne.
5. Zna rodzaje drabin używanych w pożarnictwie i ich zastosowanie.
Umiejętności:
1. Przygotował i przeprowadził na zbiórce zajęcia na temat "Rozwój techniki
w pożarnictwie".
2. Umie prawidłowo przygotować do pracy różnego rodzaju pompy pożarnicze.
3. Umie opisać zasadę działania pompy pożarniczej w czasie ssania i tłoczenia wody.
4. Umie pod nadzorem uruchomić autopompę w samochodzie pożarniczym, umie
wskazać właściwe nasady w samochodzie będącym na wyposażeniu OSP.
5. Umie posługiwać się i rozróżnia numery operacyjne stosowane w łączności radiowej
MSWiA.
6. Umie nawiązać łączność ze stanowiskiem kierowania za pomocą radiotelefonu
samochodowego i nasobnego.
7. Pomagał w konserwacji sprzętu pożarniczego w swojej straży.
Strażak - Animator. STRAŻAK ANIMATOR
Wiedza:
1. Zna zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego spotkań i zajęć świetlicowych z
udziałem dużej ilości uczestników.
2. Zna i potrafi przedstawić na zbiórce przynajmniej dwa wiersze, skecze, piosenki
lub inne utwory o tematyce związanej z pracą strażaka i popularyzowaniem ochrony
przeciwpożarowej.
3. Zna zasady prawidłowego przygotowania zbiórek szkoleniowych dla MDP.
4. Wie, jak w bezpieczny sposób przygotować i przeprowadzić zajęcia terenowe dla sekcji
drużyny.
5. Wie, jak przebiega proces planowania pracy rocznej w sekcji i drużynie.
6. Zna zasady funkcjonowania drużyny, zależności służbowe, schemat organizacyjny
i regulamin działalności drużyny.
7. Zna historię swojej miejscowości i OSP.
Umiejętności:
1. Przygotował samodzielnie i przeprowadził dyskusję na temat przynajmniej 2 artykułów
ze "Strażaka", "Przeglądu Pożarniczego" lub w inny sposób przeprowadził akcję
popularyzującą czytelnictwo tych pism.
2. Pomagał w prowadzeniu kroniki OSP lub drużyny, organizowaniu kącika dotyczącego
historii swojej straży i drużyny, przygotowaniu spotkania z członkami OSP.
3. Przeprowadził na zbiórce, w szkole, na spotkaniu zabawę, zgaduj-zgadulę lub quiz
o tematyce pożarniczej.
4. Brał udział w opracowywaniu planu pracy drużyny.
5. Pomagał w przygotowaniu młodszych grup dzieci do OTWP
6. Wspólnie z drużyną rozpropagował i przeprowadził w przedszkolu lub w szkole konkurs
plastyczny o tematyce pożarniczej.
Strażak - Opiekun. STRAŻAK OPIEKUN
Wiedza:
1. Potrafi zorganizować dla maluchów przynajmniej dwie zabawy lub gry o tematyce
strażackiej.
2. Zna i potrafi opowiedzieć przynajmniej trzy gawędy lub opowiadania dla dzieci
o tematyce pożarniczej.
3. Zna podstawowe zasady opiekowania się dziećmi i pomagał zajmować się maluchami
podczas wycieczki, biwaku itp.
Umiejętności:
1. Zorganizował wycieczkę dla dzieci do remizy w "Dniach Ochrony Przeciwpożarowej" lub
z innej okazji i zapoznał ich np. z uzbrojeniem osobistym strażaka.
2. Pomagał przy budowie lub konserwacji urządzeń znajdujących się na placu gier
1 zabaw, toru saneczkowego, lodowiska w swojej miejscowości.
3. Zorganizował zajęcia dla dzieci w czasie pozalekcyjnym w remizie lub szkole, ucząc je
aktywnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu.
4. Zorganizował rozgrywki sportowe np. z okazji dnia dziecka lub święta strażaka w swojej
miejscowości.
5. Przygotował ciekawe zajęcia dla drużyny na temat komputerów, korzystania z Internetu
itp.
6. W porozumieniu z wychowawcą przedszkola lub szkoły przeprowadził z dziećmi
Zabawę - pogadankę o ostrożnym obchodzeniu się z ogniem i skutkami pożarów.
7. Zapoznał dzieci z młodszych grup z umundurowaniem, odznaczeniami, symbolami
specjalności oraz omówił prace i obowiązki członka MDP OSP (w formie zabawy).
8. Przedstawił wraz z drużyną dzieciom w formie teatralnej lub innej zasady bezpiecznego
poruszania się po drogach lub udzielania pierwszej pomocy.
9. Potrafi przygotować drużynę do udziału w uroczystościach strażackich.
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Specjalności MDP, Dystynkcje MDP IND 60x30mm

produkty dla strażaków

Copyright © 2018 HaftProjekt